9278棋牌官网

<sup id="g44u0"></sup>
<sup id="g44u0"></sup>
<rt id="g44u0"><small id="g44u0"></small></rt>
<acronym id="g44u0"><center id="g44u0"></center></acronym>
<acronym id="g44u0"></acronym>
<acronym id="g44u0"><center id="g44u0"></center></acronym>
<sup id="g44u0"></sup>
<acronym id="g44u0"></acronym>
Tanr?da?   ?   Ana Sayfa   ?   Sincan

Hu Chunhua 6. ?in-Avrasya Fuar?'nda konu?tu

6. ?in-Avrasya Fuar? 30 A?ustos Sincan Uygur ?zerk B?lgesi'nin merkezi Urum?i'de a??ld?. ?in Ba?bakan Yard?mc?s? Hu Chunhua, a??l?? t?renine kat?ld? ve bir konu?ma yapt?.

Hu, Cumhurba?kan? Xi Jinping'in 2013 y?l?nda "Ku?ak ve Yol" inisiyatifini ortaya koymas?ndan bu yana, ?in ile güzergahtaki ülkeler aras?ndaki somut i?birli?inin sürekli derinle?ti?ini ve verimli sonu?lar al?nd???n? belirtti.

Hu, ?in'in bütün ülkelerle stratejik kenetlenmeyi gü?lendirmeye, i?birli?i alanlar?n? geni?letmeye, yeni ticaret büyüme noktalar?n? ke?fetmeye, yat?r?m ve endüstriyel i?birli?ini artt?rmaya, demiryolu, karayolu, liman, enerji ve telekomünikasyon gibi alanlardaki ba?lant?lar? gü?lendirmeye haz?r oldu?unu ifade etti.

Hu, finans ara?lar? ve i?birli?i modelleri konusunda yenilik yarat?lmas?, i?letmelerin finansman kanallar?n?n geni?letilmesi, endüstri projelerine ve altyap? tesislerine y?nelik finansal desteklerin artt?r?lmas? gerekti?ine de i?aret etti.

?in'in reform ve d??a a??lmay? kararl?l?kla ve kapsaml? ?ekilde derinle?tirerek, ticaret ve yat?r?m?n serbestle?mesi ve kolayla?mas?n? ilerletece?ini dile getiren Hu, Avrasya ülkelerinden gelen i?letmeleri bu f?rsat? de?erlendirerek, ?inli i?letmeler ile i?birli?ini derinle?tirmeye davet etti.

Hu ayr?ca, ?in hükümetinin Sincan y?netiminin d??a a??l?m?n? h?zland?rmas?n? destekledi?ini kaydetti.

Hakk?m?zda ?leti?im

Copyright © 2019.9278棋牌官网 All rights reserved.www.b6cg3b.cn

掌上棋牌城官网| 天天棋牌游戏中心| 850棋牌游戏| 快眼3g| 手机上如何买彩票| 广西快3遗漏数据统计